Is Google Translate niet genoeg? Heeft u een échte vertaler nodig?

Google Translate, DeepL en ChatGPT zijn goed. Heel goed zelfs. Maar soms heeft u een beëdigde vertaling nodig. Soms zijn teksten te specialistisch of juist te onsamenhangend. Soms is het belang gewoon groot.

WAT BIEDEN WIJ?

Vertaaldiensten voor de zakelijke markt

Wij weten hoe belangrijk uw teksten zijn. Wij kennen de markt. Wij weten wie er deskundig is op welk gebied. Wij dragen zorg voor een goed eindproduct. Zodat u zich op uw werk kunt richten.

Netwerk

Een netwerk van specialisten op juridisch, commercieel, technisch, journalistiek en medisch gebied.

Talen

Vertalingen in en uit een groot aantal talen. Veelbeheerste maar ook zeldzamere talen.

Technologie

Vertalers die de bij de tijd zijn en gebruikmaken van de meest geavanceerde tools.

Onze projectmanagers

Maarten Korpershoek

Maarten Korpershoek

Mijn naam is Maarten Korpershoek. Ik ben opgeleid als taalkundige en heb ruim 20 jaar ervaring als tolk-vertaler en docent juridisch vertalen en vertaaltechnieken.

Ted Derksen

Ted Derksen

Ik ben Ted Derksen. Sinds bijna 15 jaar werk ik op dagelijkse basis met translation management software. Ik communiceer met de vertalers en reviseer vertalingen.

HOE WERKEN WIJ?

Heldere communicatie en voorwaarden

Wij communiceren duidelijk. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie. Wij hanteren realistische deadlines. Wij spannen ons in voor een optimale prijs-kwaliteitsverhouding.

Communicatie

Transparante voorwaarden en duidelijke afspraken. Helderheid over de status van uw project.

Vertrouwelijkheid

Maximaal beveiligde systemen. Privacy en geheimhouding. Alles alleen op ‘need to know'-basis.

Prijs

Geen dumpprijzen. Wel gunstige tarieven voor kwaliteitswerk. Een aparte prijs voor elke opdracht.

Neem meteen contact op voor een offerte.

Wij komen zo snel mogelijk bij u terug met een prijs of voor aanvullende informatie.

WAT LEVEREN wij?

Een functioneel kwaliteitsproduct

U krijgt een vertaling waar u iets aan heeft. Een goed leesbare tekst met de correcte terminologie en in de juiste toon. De gulden middenweg tussen een letterlijke en een vrije vertaling.

Deskundigheid

De juiste specialist voor de juiste vertaling. Vertaaltechnische en inhoudelijke expertise.

Kwaliteit

Adequate en leesbare vertalingen met de juiste terminologie, goed geformuleerd en correct gespeld.

Revisie

Het ‘vierogenprincipe': elke vertaling wordt gereviseerd. Omdat twee meer zien dan één.

Aanmelden als vertaler?

Staat u als beëdigd vertaler ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers?
U kunt zich altijd vrijblijvend bij ons aanmelden.

Veelgestelde vragen

Als eerste de vraag die het meest wordt gesteld. Het antwoord is: het ligt eraan. Google Translate en DeepL produceren over het algemeen vertalingen van zeer hoge kwaliteit. Ook bepaalde versies van Microsoft 365 bevatten uitstekende vertaalmogelijkheden. ChatGPT is zeer intelligent maar niet specifiek gebouwd voor vertalingen.

Vertaalmachines hebben wel een aantal beperkingen. Hoe complexer en specialistischer de tekst, hoe lager de kwaliteit van de vertaling vaak is. Onsamenhangende teksten of korte teksten zonder context leveren geregeld merkwaardige vertalingen op. Daarnaast lijken de machines moeite te hebben met het consistent hanteren van terminologie.

Let in alle gevallen ook op privacy. U wilt natuurlijk niet dat uw vertrouwelijke teksten worden gebruikt om de vertaalmachine te ‘voeden'. Betaalde opties bieden over het algemeen meer garanties. Daarnaast kan software vanzelfsprekend geen beëdigde vertalingen produceren.

Conclusie: vertaalmachines zijn met name geschikt voor globale vertalingen voor persoonlijk, informeel en soms intern gebruik. Voor formeel en extern gebruik is het vaak beter om deskundigen in te schakelen, vooral als de belangen groot zijn. En natuurlijk als het moet gaan om een beëdigde vertaling.

Nee, geen enkel vertaalbureau met een breed aanbod aan taalcombinaties doet alle vertalingen zelf, hoewel die indruk soms wel wordt gewekt. Een vertaalbureau is in feite een bemiddelingsbureau tussen opdrachtgevers enerzijds en vertalers anderzijds. Die vertalers zijn doorgaans zzp'ers die al dan niet samenwerken met collega's. Daarnaast zetten vertaalbureaus vaak opdrachten uit bij kleine vertaalbedrijfjes die slechts één of enkele taalcombinaties aanbieden. Wel komt het voor dat vertaalbureaus voor veelgevraagde talen een beperkt aantal vertalers in loondienst hebben. Zo voeren wij opdrachten in de taalcombinatie Turks > Nederlands grotendeels uit in eigen beheer.

Onze meerwaarde is gelegen in het feit dat wij de juiste vertalers kennen, weten welke tarieven marktconform zijn, expert zijn in het managen van vertaalprojecten en werken op een wijze die leidt tot een zo goed mogelijk eindproduct. Dit alles scheelt u tijd, geld, moeite en – in sommige gevallen – een hoop zorgen. U kunt altijd vrijblijvend offerte aanvragen. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks in zee gaan met een vertaler. Als u dat wilt, raden wij u aan om als eerste stap een aantal vertalers uit het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) te benaderen.

Ons expertisegebied is het managen van vertaalprojecten voor de zakelijke markt. Denk daarbij aan de overheid, advocatenkantoren, notariskantoren, bedrijven etc. Vaak gaat het om complexere opdrachten van een redelijke omvang. Wilt u als particulier niet zelf op zoek naar een vertaler? Wij brengen graag offerte uit. Zet u uw opdracht toch liever rechtstreeks bij een vertaler uit? In dat geval is het verstandig om als eerste stap een aantal vertalers uit het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) te benaderen.

Wij leveren op dit moment uitsluitend vertalingen in en uit het Nederlands. Denk daarbij aan:

  • Engels > Nederlands, Nederlands > Engels
  • Duits > Nederlands, Nederlands > Duits
  • Frans > Nederlands, Nederlands > Frans
  • Spaans > Nederlands, Nederlands > Spaans
  • Portugees > Nederlands, Nederlands > Portugees
  • Italiaans > Nederlands, Nederlands > Italiaans
  • Pools > Nederlands, Nederlands > Pools
  • Bulgaars > Nederlands, Nederlands > Bulgaars
  • Russisch > Nederlands, Nederlands > Russisch
  • Turks > Nederlands, Nederlands > Turks

Deze lijst is echter verre van uitputtend. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Het kan vrij lastig en tijdrovend zijn om een vertaler te vinden in een taalcombinatie waarvan Nederlands geen deel uitmaakt. Een mogelijk startpunt is ProZ.com, een ‘Online Community and Workplace for Language Professionals'. De zoekfunctionaliteit heet ProZ Find™.

Wij vertalen een grote diversiteit aan teksten. Juridische teksten zoals processen-verbaal, tenlasteleggingen, beschikkingen, vonnissen, volmachten en notariële akten, zakelijke teksten zoals statuten, overeenkomsten, contracten, commerciële correspondentie en websites, technische teksten zoals handleidingen en gebruiksaanwijzingen, en algemene teksten zoals uittreksels, identiteitsbewijzen en diploma's. Daarnaast leveren wij vertalingen van teksten op onder andere journalistiek en medisch gebied. U kunt altijd contact opnemen om te zien of wij u kunnen helpen.

Nee, en dat is ook niet onze ambitie. Vakwerk kost nu eenmaal geld en te veel prijsdruk leidt uiteindelijk altijd tot lagere kwaliteit. Wel bieden wij een optimale prijs-kwaliteitsverhouding: goede kwaliteit tegen gunstige tarieven.

Elke opdracht is uniek. Een opdracht van 1.000 woorden kost soms minder tijd dan een opdracht van 100 woorden. Sommige teksten zijn vrij standaard, terwijl andere teksten juist veel creativiteit vergen. Denk bijvoorbeeld aan de slagzin “Check. Pas aan. En door.” van de Dienst Toeslagen van het Ministerie van Financiën. Slechts zes woorden, maar ontzettend lastig te vertalen. Anderzijds bevatten uittreksels uit het bevolkingsregister juist veel standaard tekst. Wij werken daarom niet met woordtarieven maar geven voor elke opdracht afzonderlijk prijs op.

Onze vertalers zijn gewend aan strakke deadlines en in noodgevallen zullen wij niet schromen om een beroep op hen te doen. Wij streven echter naar een werkbare lange-termijnrelatie met zowel opdrachtgevers als vertalers. Wij willen onze vertalers daarom niet onnodig onder druk zetten en verzoeken onze opdrachtgevers altijd om vooruit te denken en realistisch te plannen.

In het kort: een vertaler vertaalt schriftelijk, een tolk vertaalt mondeling. Iemand die beide beroepen uitoefent, is een tolk-vertaler.

Nee, op het moment concentreren wij ons op het aanbieden van (schriftelijke) vertaaldiensten.

Uitleg over beëdigde vertalingen kunt u hier vinden. Strikt genomen is een beëdigde vertaling “een vertaling die is gemaakt door een vertaler die in de vertaalrichting van de vertaling als beëdigd vertaler staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).” In de praktijk wordt de term ‘beëdigde vertaling' echter gebruikt als synoniem voor de gewaarmerkte versie van een beëdigde vertaling. Het gaat daarbij om een vertaling “die is voorzien van kenmerken/metadata waarmee kan worden gecontroleerd of die vertaling is gemaakt door een beëdigde vertaler.”

Uitleg over gewaarmerkte vertalingen vindt u hier. Een gewaarmerkte vertaling is een vertaling “die is voorzien van kenmerken/metadata waarmee kan worden gecontroleerd of die vertaling is gemaakt door een beëdigde vertaler.” Aan de vorm van een gewaarmerkte vertaling worden geen eisen gesteld.

Met ingang van 1 februari 2024 geldt voor vertalers die staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) de nieuwe Gedragscode voor vertalers in het kader van de Wbtv.* Deze gedragscode kunt u hier vinden op de website van Bureau Wbtv. Centraal in deze code, die is opgesteld in de ik-vorm, staan vijf zogenaamde kernwaarden:

A. Integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid
B. Vertrouwelijkheid
C. Volledigheid
D. Transparantie
E. Professionaliteit

Vanuit het oogpunt van de afnemer of klant van vertaaldiensten zijn vooral de volgende passages van belang:

Integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid
“Ik ben integer.
Ik stel mij onafhankelijk, onpartijdig en objectief op, zowel vóór, tijdens als na de opdracht.”

A. Integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid

Vertrouwelijkheid
“Ik houd mij aan de geheimhoudingsplicht.
Ik ga uiterst zorgvuldig om met alle informatie waarover ik in de uitoefening van mijn beroep beschik.”

B. Vertrouwelijkheid

Volledigheid
“Ik vertaal volledig en getrouw, alles wat geschreven staat, zonder iets toe te voegen, weg te laten of te wijzigen.”

C. Volledigheid

*Tot 1 februari 2024 gold een andere gedragscode (zie volgende vraag).

Voor vertalers die staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) gold tot 1 februari 2024 de Gedragscode tolken en vertalers. Deze gedragscode kunt u hier vinden op de website van Bureau Wbtv. De tekst is ook als brochure beschikbaar. De code is tevens gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2009, 15358). Inmiddels is er een nieuwe gedragscode vastgesteld (zie vorige vraag).

Vanuit het oogpunt van de afnemer of klant van vertaaldiensten zijn vooral de volgende passages van belang:

Onpartijdigheid en onafhankelijkheid
“Tolken en vertalers zorgen ervoor dat hun vrijheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid bij de uitoefening van hun beroep niet in gevaar kunnen komen.”

Paragraaf 1.3, Onpartijdigheid en onafhankelijkheid

Geheimhouding
“Tolken en vertalers nemen volledige geheimhouding in acht, behoudens wettelijke verplichtingen, jegens alle niet bij een opdracht betrokken personen of instanties.”

Paragraaf 1.4, Geheimhouding

Competentie
“Tolken en vertalers nemen uitsluitend opdrachten aan waarvoor zij de vereiste (taal-)kennis en bekwaamheid bezitten.”

Paragraaf 2.1, Competentie

Vakuitoefening
“Vertalers streven er steeds naar aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen, met name wat betreft de inhoudelijke getrouwheid aan de brontekst en het gebruik van het juiste taalregister, behalve bij uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever om daarvan af te wijken.”

Paragraaf 4.3.1, Vakuitoefening – Vertalen

Onze vertalers zijn professionals die gebruikmaken van de meest geavanceerde tools. Welke dat zijn, hangt vooral af van hun taalcombinatie(s) en specialisme(n). Omdat wij vertaaldiensten aanbieden in veel verschillende taalcombinaties, is het lastig om hier een uitputtende opsomming te geven.